Przedszkole nr.9 © 2013

 

dlaczego

warto wybrać nasze przedszkole?

o naszym

przedszkolu

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 - 17.00, przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Opieką całodzienną jest w stanie objąć 125 dzieci.

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą uwzględniać również: stopień rozwoju dziecka, potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia czy wzajemne sympatie.

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Z usług oddziałów jedenastogodzinnych  korzysta 125 dzieci. Oddziały całodzienne funkcjonują w godzinach od 6.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

W oddziałach jedenastogodzinnych pracują dwie nauczycielki na zmianę. Do każdego oddziału przydzielona jest woźna oddziałowa. W grupie dzieci trzyletnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

 

Przedszkolem zarządza dyrektor. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

 

Przedszkole zapewnia wyżywienie składające się z trzech posiłków, przygotowywanych we własnej kuchni. Blokiem żywieniowym kieruje referent do spraw zaopatrzenia.

 

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną. Uwzględnia on wytyczne podstawy programowej oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu