Przedszkole nr.9 © 2013

 

Aktualności

nauczycielki

w grupie Misie

 

Beata Bąk

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .Trener Systemu Edukacja Przez Ruch.

 

Konsultacje: Poniedziałek godz.16 -16.30

 

 

Mirosława Matysiak

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie licencjackie o kierunku pedagogika przedszkolna

 

Konsultacje: Środa godz. 16-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

 

 

 

 

CZERWIEC 

 

 

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia     organizowane i spontaniczne

 

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt  owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy

i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa

• Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego

i odległego  egzotycznego;

• Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

 • Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

 

 

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji  mówienie o swoich marzeniach;

 • Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

 

 

 

 

 

gr.3 Misie