Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Żabek

Konsultacje z nauczycielką:

czwartek 16.00-16.30

 

Agnieszka Sarat

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, nauczyciel języka angielskiego - certyfikat FCE.                                            

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.4 Żabki

 

Aktualności na miesiąc:  czerwiec

TEMATYKA:

Tydzień 1. Co w trawie piszczy? Tydzień 2. Wakacyjne przestrogi      

Tydzień 3. - 4. Do szkoły, gotowi, start!

 

                Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Dziecko:

• potrafi wypowiadać się na temat obserwowanych zjawisk, opisując przyczynę i skutek ich powstawania, np. tęczy

• słucha tekstów literackich i wypowiada się chętnie na ich temat

• rozpoznaje i nazywa poszczególne pory roku, dostrzega ich cykliczność

• rozpoznaje zwierzęta i rośliny, które żyją na łące

• potrafi wskazać na mapie granice Polski, stolicę, większe miasta i rzeki  

• rozróżnia krajobrazy: nizinny, nadmorski, górski

• wie, że są różne regiony w kraju, które mają odmienne tradycje, język, kulturę

• rozumie konieczność ochrony środowiska

• czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

• dostrzega wartości: dobro, piękno, odwaga, prawda, przyjaźń, tolerancja

• szanuje potrzeby i zainteresowania innych dzieci

• dostrzega, że inni potrzebują pomocy i udziela jej

• umie w sposób ugodowy rozwiązywać konflikty

• posługuje się prawidłowo pojęciami: na prawo, na lewo

• liczy na miarę swoich możliwości

• posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

• wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za  stopą  

• dokonuje pomiaru długości, posługując się wspólną miarą, np. sznurkiem  

• stosuje nabyte umiejętności w praktycznym działaniu

• odwzorowuje różne wzory graficzne, zachowując prawidłowy kierunek od lewej do prawej      strony

• umie wykonać prace techniczne, łącząc różnorodne materiały

• wykazuje spontaniczną aktywność ruchową

• śpiewa poznane piosenki

 

 

 

Aktualności na miesiąc:  Luty

 

 

Tematyka:

Tydzień 1.Sztuka bycia dobrym człowiekiem.

Śmiech to zdrowie.

Koty i kociaki.

Sporty zimowe

 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 

• zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu• zna pojęcia: rok, kalendarz

• nazywa miesiące, zachowując ich kolejność

• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

•okazuje uczucie przywiązania do swojej rodzinyszacunek osobom starszym;•określa stosunki łączące dziadków z rodzicami;

•czerpie radość z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom

• oglądaalbumy ze strojami karnawałowymi

• używa określeń: dom jednorodzinny, blok mieszkalny• zna etapy budowy domu

• zna niektóre gatunki zwierząt i umie nazwać ich domy

• ogląda albumy przedstawiające reprodukcje dzieł sztuki• rozumie pojęcie: dzieło sztuki

• odgaduje zagadki pantomimiczne• odgrywa scenki, wyrażając emocje i zdarzenia• podejmuje zabawy słowne – dobiera rymy do słów

• zna drukowane małe i wielkiee i E,g, G• potrafi odwzorowywać kształt liter e i E, g, G

• odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedstawiającym je obrazkiem

• wyodrębnia głoski w prostych słowach• próbuje czytać wyrazy i proste zdania z poznanych liter

• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów

• zna cyfry 1–7 jako znaki graficzne liczb• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• stosuje różne techniki plastyczne• chętnie wykonuje prace plastyczne i konstrukcyjne

• tworzy techniką kolażu książki na temat balowej mody

• rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy barwy pochodne, swobodnie ich używa

• samodzielnie wykonuje składanki z papieru według wzoru

• śpiewa piosenkę, rozwija pamięć, doskonali poczucie rytmu

•przełamuje własną nieśmiałość• umie współpracować w zespole• stosuje ustalone reguły gry• wykazuje się odpornością emocjonalną

• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• doskonali sprawność narządów artykulacyjnych