Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Żabek

Konsultacje z nauczycielką:

czwartek 16.00-16.30

 

 

Joanna Błaszczak

Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika specjalna z pedagogiką wczesnoszkolą                                            

 

Konsultacje z nauczycielką:

poniedziałek 15.00-15.30

 

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 
 
 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.4 Żabki

 

Aktualności na miesiąc:  Kwiecień

TEMATYKA:

                          1. Dbamy o zdrowie. 2. Zegary i zegarki.

                          3.Na ratunek ziemi.       4.Wyprawa w kosmos.

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne: 

Dziecko:

• dba o zdrowie swoje i innych ; zna zasady zdrowego odżywiania

• potrafi wyodrębnić urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, określić ich przeznaczenie i opisać sposób działania oraz wie z których urządzeń może korzystać samodzielnie

• wie, na czym polega praca lekarza

• zna zastosowanie zegara

• rozpoznaje  poszczególne pory roku wnioskuje na temat zmian w przyrodzie zachodzących     wraz z ich zmianą

• wie, jakie warunki są potrzebne zwierzętom i roślinom do rozwoju

• wie, w jaki sposób przebiega rozwój niektórych roślin i zwierząt

• uczestniczy w pracach  hodowlanych

• rozumie konieczność ochrony środowiska ;wie, jak eliminować zanieczyszczenia środowiska

• zna przykłady roślin chronionych

• rozumie, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne

• zna zasady oszczędzania wody zna pojęcie surowce wtórne i oznaczenie recyklingu

• potrafi segregować odpady według ich rodzaju ,            słucha tekstu literackiego i wypowiada się chętnie na jego temat

• zna drukowaną małą i wielką literę s, S; z, Z; w, W; r, R i potrafi  rozpoznać ją wśród innych liter

• odwzorowuje kształt litery za pomocą dostępnych materiałów

• czyta krótkie teksty i dobiera do nich obrazki   słucha tekstu literackiego i wypowiada się chętnie na jego temat

• odtwarza proste fragmenty melodii piosenek na instrumentach melodycznych

• śpiewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie, dokładnie i wyraźnie odtwarzając tekst

• wykonuje prace plastyczne z różnych materiałów

• dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach

• rozumie sens informacji podanych w formie rysunków   zadaje i rozwiązuje zagadki; uczestniczy w zabawach słownych

• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść zabawy   wie jak bezpiecznie zachować się podczas zabawy na placu zabaw

• układa historyjkę obrazkową, rozpoznając stosunki czasowe: najpierw, potem  

• zna symbole graficzne liczb w zakresie 10

• tworzy zbiory i podaje liczbę ich elementów

• potrafi zaprojektować kompozycję z figur geometrycznych

• potrafi określić kształt przedmiotów

• odwzorowuje kształty znanych figur geometrycznych

 

 

 

 

 

 

Aktualności na miesiąc:  Luty

 

 

Tematyka:

Tydzień 1.Sztuka bycia dobrym człowiekiem.

Śmiech to zdrowie.

Koty i kociaki.

Sporty zimowe

 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 

• zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu• zna pojęcia: rok, kalendarz

• nazywa miesiące, zachowując ich kolejność

• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

•okazuje uczucie przywiązania do swojej rodzinyszacunek osobom starszym;•określa stosunki łączące dziadków z rodzicami;

•czerpie radość z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom

• oglądaalbumy ze strojami karnawałowymi

• używa określeń: dom jednorodzinny, blok mieszkalny• zna etapy budowy domu

• zna niektóre gatunki zwierząt i umie nazwać ich domy

• ogląda albumy przedstawiające reprodukcje dzieł sztuki• rozumie pojęcie: dzieło sztuki

• odgaduje zagadki pantomimiczne• odgrywa scenki, wyrażając emocje i zdarzenia• podejmuje zabawy słowne – dobiera rymy do słów

• zna drukowane małe i wielkiee i E,g, G• potrafi odwzorowywać kształt liter e i E, g, G

• odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedstawiającym je obrazkiem

• wyodrębnia głoski w prostych słowach• próbuje czytać wyrazy i proste zdania z poznanych liter

• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów

• zna cyfry 1–7 jako znaki graficzne liczb• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• stosuje różne techniki plastyczne• chętnie wykonuje prace plastyczne i konstrukcyjne

• tworzy techniką kolażu książki na temat balowej mody

• rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy barwy pochodne, swobodnie ich używa

• samodzielnie wykonuje składanki z papieru według wzoru

• śpiewa piosenkę, rozwija pamięć, doskonali poczucie rytmu

•przełamuje własną nieśmiałość• umie współpracować w zespole• stosuje ustalone reguły gry• wykazuje się odpornością emocjonalną

• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• doskonali sprawność narządów artykulacyjnych