Przedszkole nr.9 © 2013

nauczycielki

w grupie Żabek

Konsultacje z nauczycielką:

czwartek 16.00-16.30

 

 

Joanna Błaszczak

Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika specjalna z pedagogiką wczesnoszkolą                                            

 

Konsultacje z nauczycielką:

poniedziałek 15.00-15.30

 

Agnieszka Wagner

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 
 
 

ul. Pogodna 5,

20-321 Lublin

 

tel.: 81 744 16 67

e-mail: poczta@p9.lublin.eu

gr.4 Żabki

Aktualności na miesiąc:  Marzec

TEMATYKA:

1.W muzeum    2.W filharmonii    3.Słońce coraz mocniej świeci    4.Wesoła Wielkanoc

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

 

Dziecko:

 

• dzieli wyrazy na sylaby, • wyodrębnia głoski w prostych wyrazach

• zna drukowaną małą i wielką literę b, B , n, N, ł,  Ł i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter

• prawidłowo odwzorowuje kształt litery za pomocą dostępnych materiałów

• dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu

• układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać, • czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

• próbuje pisać litery po śladzie

• używa nazw figur geometrycznych:koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt

• umie klasyfikować przedmioty według podanych kryteriów

   • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

   • zna obraz graficzny liczby 9 i prawidłowo go odwzorowuje

• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów

• wyznacza wynik dodawania i odejmowania, posługując się liczeniem na zbiorach zastępczych

• łączy przyczynę ze skutkiem, wnioskuje na temat skutków

   • zna tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi

• odczytuje znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami lub obrazkiem

• potrafi rozpoznać kod i zgodnie z nim pokolorować obrazek

• słucha tekstów literackich i wypowiada się chętnie na ich temat  • układa krótkie zdania

• wypowiada się swobodnie na różne tematy

rozpoznaje i nazywa popularne wiosenne kwiaty chronionych

• wymienia cechy charakterystyczne danej pory roku

• lepi z mas plastycznych różne kształty według własnego pomysłu i na określony temat

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas działalności konstrukcyjnej

• umie bawić się przy muzyce • reaguje na zmiany w muzyce

• wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej

• zna właściwości śniegu i wykorzystuje je w zabawach plastyczno--konstrukcyjnych

• potrafi rozpoznać kod i zgodnie z nim pokolorować obrazek

 

 

 

 

 

Aktualności na miesiąc:  Luty

 

 

Tematyka:

Tydzień 1.Sztuka bycia dobrym człowiekiem.

Śmiech to zdrowie.

Koty i kociaki.

Sporty zimowe

 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 

• zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu• zna pojęcia: rok, kalendarz

• nazywa miesiące, zachowując ich kolejność

• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

•okazuje uczucie przywiązania do swojej rodzinyszacunek osobom starszym;•określa stosunki łączące dziadków z rodzicami;

•czerpie radość z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom

• oglądaalbumy ze strojami karnawałowymi

• używa określeń: dom jednorodzinny, blok mieszkalny• zna etapy budowy domu

• zna niektóre gatunki zwierząt i umie nazwać ich domy

• ogląda albumy przedstawiające reprodukcje dzieł sztuki• rozumie pojęcie: dzieło sztuki

• odgaduje zagadki pantomimiczne• odgrywa scenki, wyrażając emocje i zdarzenia• podejmuje zabawy słowne – dobiera rymy do słów

• zna drukowane małe i wielkiee i E,g, G• potrafi odwzorowywać kształt liter e i E, g, G

• odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedstawiającym je obrazkiem

• wyodrębnia głoski w prostych słowach• próbuje czytać wyrazy i proste zdania z poznanych liter

• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów

• zna cyfry 1–7 jako znaki graficzne liczb• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• stosuje różne techniki plastyczne• chętnie wykonuje prace plastyczne i konstrukcyjne

• tworzy techniką kolażu książki na temat balowej mody

• rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy barwy pochodne, swobodnie ich używa

• samodzielnie wykonuje składanki z papieru według wzoru

• śpiewa piosenkę, rozwija pamięć, doskonali poczucie rytmu

•przełamuje własną nieśmiałość• umie współpracować w zespole• stosuje ustalone reguły gry• wykazuje się odpornością emocjonalną

• próbuje konstruować planszowe gry dydaktyczne

• doskonali sprawność narządów artykulacyjnych