dane adresowe + BIP

  • Przedszkole nr.9, ul. Pogodna 5, 20-321 Lublin;
  • tel.: 81 744 16 67;
  • e-mail: poczta@p9.lublin.eu;
  • Czynne: 6.00 - 17.00

Jeżyki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE - CZERWIEC

TYDZIEŃ I: WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
Cele operacyjne:
Dziecko:
- odpowiada na pytania dotycząc utworu
- uczestnicy w ćwiczeniach ruchowych
- liczy w zakresie dostępnym dziecku
- różnicuje melodie- szybka, wolą
- wypowiada się na temat podobieństw między dziećmi
- segreguje guziki, uwzględniając jedna cechę- wielkość, kolor, lub liczbę dziurek
- tworzy dowolny obrazek z figur geometrycznych
- ocenia postępowanie bohaterów opowiadania

TYDZIEŃ II: NA MOIM PODWÓRKU
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wypowiada się na temat swojego podwórka
- mówi wyraźnie
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
- wypowiada się na temat bezpiecznej jazdy rowerem
- bada czystość powietrza
- śpiewa i tańczy przy piosenkach poznanych w przedszkolu
- nie rozmawia, nie oddala się z nieznajomymi, nie przyjmuje od nich prezentów
- wykonuje latawiec

TYDZIEŃ III i IV: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE
Cele operacyjne:
Dziecko:
- mówi wyraźnie
- działa twórczo
- maluje na pogniecionym papierze
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
- liczy w zakresie dostępnym dziecku; minimum do pięciu
- porusza się rytmicznie przy piosence
- wypowiada się na temat wybranych miast Polski

WIERSZ DO NAUKI:

"Podwórko"

Na naszym podwórku wspaniała zabawa
jest ławka, huśtawka i zielona trawa
Jest piasek, łopatka i wiele foremek
są piłki, skakanki, czerwony rowerek
Tutaj się bawimy, zapraszamy gości
bo wspólna zabawa to mnóstwo radości

PIOSENKA DO NAUKI:

"Już wkrótce wakacje"

1. Już wkrótce wakacje i piękna pogoda ,
wyjedźmy więc czym prędzej bo każdej chwili szkoda

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal, gdzie słońca złoty blaski
gdzie ptaków leśnych chór, swym śpiewem wita nas

2. Żegnamy się z Panią, z Maciusiem i z Anią
gotowi, spakowani, dziś w drogę wyruszamy
Ref…..

3. Lecimy, jedziemy, idziemy, płyniemy
powietrzem, lądem, wodą, by spotkać się z przyrodą
Ref.:….

DLA RODZICÓW

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE MAŁEGO CZŁOWIEKA

Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno rozpocząć się już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. Rezultaty w tym zakresie osiąga się poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dziecka, a także przez organizowanie kontaktów wychowanków z bliższym i dalszym środowiskiem. To w wieku przedszkolnym kształtują się podstawy osobowości. Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagań będzie udział w życiu społecznym. U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. „małej ojczyzny”, którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć.

Z nauką patriotyzmu dziecko powinno spotkać się także w rodzinie. Rodzina powinna być źródłem norm wartości kształtujących postawy młodego człowieka. To w niej powinien się racjonalizować i pogłębiać szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania i reagowania w kontakcie z symbolami narodowymi.

Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania przedszkolnego, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego małych dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie i dobre samopoczucie. Kierując procesem tworzenia obrazu ojczystego kraju musimy włączyć nowo nabyte składniki wiedzy w system już posiadanych informacji.

Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, musimy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć: symboli narodowych, obyczajów, obrzędów, ludzi z różnych grup społecznych.

Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka.

Ważnym etapem dla rozwoju osobowości małego Polaka jest poznawanie języka ojczystego, umacnianie więzi z najbliższą rodziną. W tym środowisku dziecko od urodzenia uczy się pełnienia określonych ról – brata, siostry , obowiązków, podporządkowywania się poleceniom rodziców, samodzielności, niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni.

Doświadczenia społeczno – moralne dziecka rozszerzają się w przedszkolu, gdzie staje się ono członkiem grupy, zaczyna w niej zajmować określoną pozycję, podlegać opinii społecznej i wypełniać różne obowiązki, biorąc w coraz większym stopniu udział w życiu zbiorowości.

Współdziałanie w grupie przedszkolnej pod okiem nauczyciela pozwala również na rozwijanie w dziecku uczuć życzliwości w stosunku do dorosłych i rówieśników, przyzwyczajanie do uprzejmości, współdziałania, drobnych świadczeń i ustępstw na rzecz innych.

Przedszkole wykorzystuje wewnętrzną potrzebę wyrażania przez dziecko swoich przeżyć i doznań organizuje zajęcia, gdzie przedszkolak może wypowiedzieć się w języku sztuki, w języku gestów i symboli. W kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku przedszkolnym szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka.

Ojczyzną dla dziecka jest dom, przedszkole, rodzinne miasto, wieś, las, rzeka, pole, park. W czasie wycieczek przybliżamy dzieciom piękno przyrody kształtując przywiązanie do rodzinnej ziemi. Przedszkolaki poznają też chętnie swoje miasto, obiekty państwowe, fabryki, urzędy. Porządkują wspólnie miejsca pamięci narodowej zanoszą kwiaty i znicze na żołnierskie groby. Zwiedzają izbę pamięci narodowej. Staramy się wzbudzać u przedszkolaków szacunek, podziw dla bohaterstwa żołnierzy i trudu ludzi działających dla kultury i tradycji narodowej.

Realizując w przedszkolu treści wychowania patriotycznego, nie należy zapominać o różnych obrzędach i zwyczajach. Dzieci należy zapoznawać z legendami i opowiadaniami dotyczącymi przeszłości własnej miejscowości. Ważne jest także: typowa zabudowa, stroje ludowe, sztuka ludowa, a także tańce i piosenki ludowe. Tradycja spełnia ważną i pożyteczną rolę w rozwoju dziecka. Dzieci muszą zapoznawać się z tradycją w sposób aktywny, gdyż taki sposób angażuje zmysły i emocje dzieci oraz umożliwia im pełnię radosnego przeżycia.

Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura w przedszkolu. Sięga się po nią przy różnych okazjach w zależności od tematu aktualnie realizowanego lub kontaktów okolicznościowych, których nie brak na co dzień. Nauczycielki wykorzystują różne formy pracy jak: opowiadania utworów, czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywanie baśni, legend.

Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, w której zarówno nauczyciel jak i rodzic, powinien być przekonany, że otworzył dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Musi być pewien, że dzieci wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną.

Kształtowanie miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia jest i będzie jednym z najważniejszych zadań tak dla nas jak i dla całego społeczeństwa.