Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik:

TEMATYKA: Nasze zwierzaki
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Doskonalenie słuchu fonemowego.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania i utrwalanie aspektu kardynalnego liczby.
• Wspieranie swobodnej ekspresji ruchowej i artystycznej.
• Kształtowanie sprawności ręki w celu podjęcia nauki pisania.
• Doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi.
• Rozwijanie zainteresowania światem przyrody.
• Kształtowanie postawy empatii i szacunku do zwierząt.
• Wspieranie umiejętności wypowiadania się w dłuższych formach.
• Rozwijanie myślenia logicznego i matematycznego oraz przeliczania.
• Wspieranie spostrzegawczości i dokonywania celowych obserwacji.
• Doskonalenie precyzji ruchu i rozwijanie nawyku aktywnego spędzania czasu
• Zapoznanie z graficznym zapisem liczby 2 i kardynalnym aspektem liczby 2.
• Rozwijanie samodzielności i twórczości w myśleniu.
• Nauka piosenki Świat zwierząt.
• Utrwalenie tematyki związanej ze zwierzętami i ich miejscem zamieszkania.
• Kształcenie orientacji w przestrzeni.
• Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli przez formy graficzne.
• Rozwijanie rozumienia pojęć matematycznych typu mniej, więcej oraz różnicowania stron lewej i prawej.
• Rozwijanie empatii.
• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad kultury osobistej w czasie posiłków.

TEMATYKA: Jesienny las
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Rozwijanie umiejętności precyzyjnego wyrażania poleceń i myślenia logicznego.
• Kształtowanie sprawności małej motoryki
• Rozwijanie słuchu fonemowego.
• Kształtowanie umiejętności rozróżniania stron lewej i prawej.
• Usprawnianie małej motoryki przez różne formy działań plastycznych.
• Kształtowanie wytrzymałości i sprawności fizycznej.
• Rozwijanie zainteresowania światem przyrody.
• Wdrażanie do bezpiecznego zachowania w kontakcie z przyrodą.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania.
• Rozwijanie myślenia logicznego.
• Utrwalenie piosenki Świat zwierząt.
• Zapoznanie z odgłosami wybranych leśnych zwierząt.
• Kształcenie wyobraźni dźwiękowej.
• Doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania..
• Doskonalenie umiejętności liczenia obiektów.
• Rozwijanie świadomości potrzeby dbania o przyrodę i szacunku do niej.

TEMATYKA: Przygotowania do zimy
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Kształtowanie umiejętności odróżniania świata realnego od fikcji.
• Kształtowanie słuchu fonematycznego.
• Rozwijanie myślenia logicznego i przygotowania do umiejętności kodowania.
• Kształtowanie zainteresowania światem przyrody.
• Rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych i budowania na ich
podstawie wiedzy o otaczającym świecie.
• Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów.
• Zapoznanie z graficznym zapisem liczby 3.
• Utrwalenie numerów alarmowych.
• Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i tworzenia zbiorów.
• Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, dostrzegania jego różnorodności i kształtowanie nawyku
czerpania z dóbr przyrody z rozsądkiem.

TEMATYKA: W baśniowej krainie
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Doskonalenie słuchu fonemowego.
• Kształtowanie sprawności artykulacyjnej.
• Rozwijanie rozumienia liter jako znaków niosących z sobą informację.
• Kształtowanie zainteresowania czytaniem.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji u siebie i innych.
• Rozwijanie umiejętności rozumienia i opisywania sytuacji społecznych.
• Kształtowanie umiejętności czerpania informacji z dostępnych źródeł.
• Rozwijanie ekspresji artystycznej przez ruch i inne formy wyrażania siebie.
• Utrwalenie tematyki związanej z tworzeniem słów oraz ich znaczeniem w porozumiewaniu się.
• Kształcenie umiejętności reakcji na sygnały ruchowe.
• Doskonalenie małej motoryki.
• Rozwijanie koordynacji oko–ręka.
• Utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych.
• Doskonalenie spostrzegawczości.

Piosenka

"Świat zwierząt"
sł. M. Nawrocka, muz. A. Widlarz

1. Tutaj jeleń się przechadza pośród drzew.
Tutaj słychać o poranku ptaków śpiew.
Tutaj wilk poluje, norę borsuk ma.
Tu wiewiórki bawią się każdego dnia.

Ref. Bo w lesie jest ich dom,
tu jedzą, tu śpią.
Bo tutaj jest właśnie ich dom!

2. Tutaj pszczoły pracowicie robią miód.
Tu jest kwiatów dla motyli wszędzie w bród.
Tutaj żaby dają koncert, kiedy chcą.
Tutaj świerszcze grają kołysankę swą.

Ref. Na łące ich dom,
tu jedzą, tu śpią.
Bo tutaj jest właśnie ich dom!

3. Tutaj słonie mają trąby oraz kły.
Tutaj nosorożec bywa czasem zły!
Tu krokodyl sobie ziewa tak jak lew,
Tylko małpy czasem wpadną w małpi gniew!

Ref. Bo w dżungli jest ich dom,
tu jedzą, tu śpią.
Bo tutaj jest właśnie ich dom!