Pytania i odpowiedzi

Q?

W jakich godzinach otwarte jest przedszkole?

A.

Przedszkole otwarte jest w godzinach od 6 do 17.

Q?

Czy przedszkole pracuje w dni świąteczne oraz wakacje?

A.

W święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, przedszkole jest nieczynne. W wakacje natomiast przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu lub sierpniu (konkretny miesiąc dyżuru ustalany jest do końca maja – w miesiącu zamknięcia naszego przedszkola dyżur pełni inna placówka).

Q?

Ile dzieci i ilu nauczycieli jest w grupie przedszkolnej?

A.

W grupie przedszkolnej jest 25 wychowanków. Pozostają one pod opieką jednej nauczycielki na danej zmianie, w grupie pracuje również pani woźna, w grupach 3 latków - pomoc nauczyciela

Q?

Jakie są wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu?

A.

Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest pobytem bezpłatnym. Za każdą dodatkową godzinę rodzic ponosi koszt w wysokości 1,30 zł. Ponadto rodzic uiszcza opłatę za wyżywienie dziecka. Od 1 września 2023 zmieniła się dzienna stawka żywieniowa i obecnie wynosi ona 9,50 zł.

Q?

Czy przedszkole zapewnia wyprawkę?

A.

Rodzice na początku roku ustalają wspólnie kwotę wyprawki oraz kwoty jakie chcą przeznaczyć na wycieczki i inne dodatkowe okazje. Wpłaty te przyjmuje nauczycielka lub Rada Rodziców. Rodzice są informowani na co przeznaczane są pieniądze, każdy z zainteresowanych może zwrócić się do osoby opiekującej się finansami grupy w razie posiadanych wątpliwości.

Q?

Jakie zajęcia dodatkowe odbywają się w placówce?

A.

W placówce dzieci dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, rytmice i języku angielskim.

Q?

Ile posiłków zapewnia przedszkole dziecku i czy uwzględniają one ewentualną potrzebę przestrzegania diety przez dziecko?

A.

Przedszkole zapewnia dziecku I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. W przypadku dziecka z alergią pokarmową jadłospis w miarę możliwości placówki jest modyfikowany do potrzeb dziecka na zasadzie wykluczenia produktów uczulających.

Q?

Czy można przyprowadzać do przedszkola dzieci chore?

A.

Ze względu na możliwość zarażenia innych dzieci oraz pracowników placówki, dzieci chore nie mogą przebywać w przedszkolu. W razie przyprowadzenia dziecka chorego nauczycielka ze względu na dobro innych wychowanków może odmówić jego przyjęcia.

Q?

Czy w razie wypadku pracownicy przedszkola są w stanie pomóc poszkodowanemu dziecku?

A.

W przedszkolu wszyscy pracownicy odbyli specjalne szkolenie w zakresu udzielania pierwszej pomocy. W przypadku wypadku rodzic jest niezwłocznie o nim informowany. W przypadku niewielkich stłuczeń, drobnych zadrapań czy skaleczeń (niezagrażających zdrowiu dziecka) nauczycielka zapewnia potrzebną pomoc i informuje rodzica lub upoważnionego opiekuna obierającego dziecko o zaistniałym incydencie.

Q?

Ulgi i zwolnienia z czesnego

A.

W uchwale nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin (Dz. Urz.Woj. Lubelskiego Nr 118, poz. 2082 ze zm.) - w § 2 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Wprowadza się ulgi w odpłatności, o której mowa w § 2 ust. 1 dla dużej rodziny w następującej wysokości:

  1. ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – 50%,
  2. ulga na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – na pierwsze 20%, na drugie 80%,
  3. ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – na pierwsze 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 100%.
  4. Przez dużą rodzinę, o której mowa w ust. 3 należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Lublin, składającą się z rodziców/rodzica/opiekunów prawnych, posiadającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia"