Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w przedszkolu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 1. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, wolne od jakichkolwiek infekcji.
 2. Dzieci są odprowadzane do przedszkola i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że jest ono zdrowe.
 4. Do budynku przedszkola osoba odprowadzająca i odbierająca dziecko wchodzi wyłącznie w maseczce zakrywającej usta i nos lub przyłbicy ochronnej, odkażając dłonie udostępnionym przy wejściu środkiem dezynfekującym.
 5. Osoba odprowadzająca i odbierająca dziecko zachowują w budynku przedszkola dystans społeczny (min. 1,5 m) oraz nie wchodzi poza pomieszczenie szatni i prowadzący do niego korytarz bez zgody personelu przedszkola.
 6. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30, po jej upływie w placówka jest zamykana i dezynfekowana.
 7. Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 8. Dzieci, u których pojawiają się objawy infekcji (np. gorączka, kaszel, katar) są natychmiast izolowane. Rodzice lub inne upoważnione osoby mają obowiązek je niezwłocznie odebrać. Jeśli nie mają takiej możliwości, wzywane są służby sanitarne, które decydują o ewentualnym zabraniu dziecka do szpitala. W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców powinno pozostawać w ciągu dnia w kontakcie telefonicznym z przedszkolem. Rodzic/opiekun jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie z nim szybki kontakt w nagłych przypadkach.
 9. Pracownicy przedszkola, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, mierzą temperaturę ciała dzieci termometrem bezdotykowym. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, jeżeli zaistnieje taka konieczność, np. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 10. Dzieci i pracownicy myją ręce wodą z mydłem kilkakrotnie w ciągu dnia, w tym – niezwłocznie po stawieniu się w przedszkolu.
 11. Nie są dopuszczani do pracy pracownicy z objawami infekcji oraz mający kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że są oni zdrowi.
 12. Pracownicy, u których pojawiają się objawy infekcji są niezwłocznie odsuwani od wykonywania obowiązków i kierowani na konsultację lekarską.
 13. Powierzchnie i przedmioty, z którymi mają kontakt dzieci i inne osoby przebywające w przedszkolu, są zmywane środkiem z detergentem lub dezynfekowane, a pomieszczenia przedszkola – systematycznie wietrzone.
 14. Używanie przez dzieci na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli rodzic dziecka wyraża taką wolę.
 15. Używanie przez pracowników na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli pracownik wyraża taką wolę.