“Przedszkolaki – Krok Pierwszy / Drugi”

"Przedszkolaki - Krok Pierwszy", "Przedszkolaki - Krok Drugi" - Polska Fundacja dzieci i Młodzieży

Zdaniem wielu autorów na kształtowanie się sylwetki społeczno –moralnej dziecka w dużej mierze wpływa rodzina i grupa rówieśnicza. Kontakty interpersonalne dziecka z kolegami w przedszkolu mogą wywoływać pozytywne lub negatywne emocje i uczucia. Ważne jest zatem aby emocje pozytywne wzmacniać oraz aby uczyć dziecko radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Najbogatszym terenem do gromadzenia doświadczeń społecznych są zabawy dzieci - grupowe i dowolne. W zabawie dzieci odkrywają system norm regulujących współżycie i współdziałanie w grupie. Zabawa wymaga od dzieci aktywności własnej oraz podporządkowania się regułom i zasadom. W czasie wspólnych zabaw dziecko uczy się okazywać własne uczucia i emocje we właściwy sposób. Pomóc w tym może zestaw ćwiczeń i zabaw wzmacniających rozwój sfery emocjonalnej u dzieci.

Comments are closed.